Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτηρίων

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες ενεργειακής επιθεώρησης & Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτηρίων και κατοικιών που παρέχει η «Civil Design».

Στην Ελλάδα, όπου ο κτηριακός τομέας καταναλώνει το 1/3 περίπου της παραγόμενης ενέργειας, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας στη θέρμανση, στον κλιματισμό και στο φωτισμό και με τις ρυθμίσεις αυτές, η πολιτεία επιθυμεί να καθιερωθεί και στη χώρα μας η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων και η αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο στόχος εξάλλου, όπως άλλωστε εκφράζεται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ότι όλα τα νέα κτήρια να αποτελούν κτήρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (nZEB).

Η Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτηρίου διενεργείται από Ενεργειακούς Επιθεωρητές, εγγεγραμμένους στο προβλεπόμενο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών. Όλα τα πιστοποιητικά ενεργειακής επιθεώρησης καταχωρούνται ηλεκτρονικά σε ειδικό λογισμικό του ΥΠΕΚΑ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο υπουργείο να διενεργεί ελέγχους και να ανακαλεί τόσο τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί όσο και τις άδειες των ενεργειακών επιθεωρητών που δεν συμμορφώνονται με τις κείμενες διατάξεις ή νόμους. 

  1317833446Nu2 
epiheorisi   Η εταιρεία μας, εγγυάται ότι τα ενεργειακά πιστοποιητικά που εκδίδει βασίζονται σε πραγματική μελέτη που πραγματοποιεί κατόπιν σοβαρής και λεπτομερούς αυτοψίας που πραγματοποιεί στο χώρο σας, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι δεν θα υπάρξει καμιά περίπτωση μελλοντικής ανάκλησής τους αλλά και ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη για την πραγματική ενεργειακή κατάσταση της οικίας του και προτείνοντας τρόπους για την αναβάθμισή της. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι εκείνο που μετράει σε μια ενεργειακή επιθεώρηση δεν είναι ο όσο το δυνατόν σύντομος χρόνος διενέργειάς της και έκδοσης του πιστοποιητικού, αλλά η αξιοπιστία της μελέτης η οποία δεν θα δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα στον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Η ενεργειακή επιθεώρηση αποσκοπεί:

 1. Στην εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτηρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός, ζεστό νερό χρήσης) και συνολικά,
 2. στην ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου,
 3. στην έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.),
 4. στη σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη / χρήστη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου
 5. στη συλλογή επιπρόσθετων στοιχείων του κτηρίου και των ηλεκτρομηχανολογικών (H/M) εγκαταστάσεων που πρέπει να εισαχθούν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Βάσει της τελικής, ανηγμένης σε πρωτογενή ενέργεια, κατανάλωσης του κτηρίου, καθορίζεται και η κατηγορία της ενεργειακής απόδοσής του και εκδίδεται το «Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου - Π.Ε.Α.». Οι κατηγορίες ενεργειακής ταξινόμησης των κτηρίων δίνονται στο διπλανό σχήμα:

  pea
image37081  

Από το πεδίο εφαρμογής του Κ.Εν.Α.Κ. (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων), εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες κτηρίων:

 • Κτήρια και μνημεία που προστατεύονται από το νόμο ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής αξίας τους, εφόσον η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού θα αλλοίωνε, κατά τρόπο μη αποδεκτό, το χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους.
 • Κτήρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων.
 • Μη μόνιμα κτήρια, των οποίων η διάρκεια της χρήσης τους με βάση το σχεδιασμό τους δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη (δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση με κατοικίες που χαρακτηρίζονται ως «παραθεριστικές», δηλαδή με χρήση μέχρι 4 μήνες ετησίως και για τις οποίες, πλέον, δεν ισχύει η εξαίρεση από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον Κ.Εν.Α.Κ.).
 • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, χώροι αποθήκευσης.
 • Εργαστήρια (δηλαδή τα κτήρια που στην πολεοδομική τους άδεια είναι χαρακτηρισμένα ως εργαστήρια όπως ερευνητικά ή ιατρικά εργαστήρια, παραγωγής τροφίμων κ.ά.).
 • Κτήρια αγροτικών χρήσεων − πλην κατοικιών − με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις.

Στον κτηριοδομικό κανονισμό καθορίζονται οι βασικές κατηγορίες των κτηρίων και οι επί μέρους υποκατηγορίες (χρήσεις). Στον διπλανό πίνακα καθορίζονται οι βασικές κατηγορίες και χρήσεις κτηρίων, στις οποίες θα εντάσσεται το υπό μελέτη ή υπό επιθεώρηση κτήριο, προκειμένου να πιστοποιηθεί η ενεργειακή του απόδοση.

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής κατά την διάρκεια της Επιθεώρησης του Κτηρίου θα πρέπει απαραιτήτως να έχει πρόσβαση στα εξής μέρη του κτηρίου:

 1. Στον κύριο χώρο για τον οποίο θα πρέπει να εκδοθεί το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης,
 2. στο λεβητοστάσιο (για επιθεώρηση του λέβητα),
 3. στο μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα (για επιθεώρηση του μηχανισμού του ανελκυστήρα),
 4. στο δώμα (για επιθεώρηση ηλιακού θερμοσίφωνα ή λοιπών ηλιακών συστημάτων),
 5. στο χώρο όπου είναι τοποθετημένες οι εξωτερικές και οι εσωτερικές μονάδες για ψύξη του χώρου.

Η ελάχιστη αμοιβή για την ενεργειακή επιθεώρηση, ύστερα από την ψήφιση του σχετικού νόμου για απελευθέρωση (άνοιγμα) του επαγγέλματος του μηχανικού, δεν υφίσταται και αποτελεί αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ πελάτη / ενδιαφερόμενου και μηχανικού. Σε κάθε περίπτωση, στη διαμόρφωση της αμοιβής, σημαντικό ρόλο παίζει τόσο το εμβαδό και η χρήση του χώρου, όσο και το αν ο ενδιαφερόμενος παράσχει ή όχι τα παρακάτω στον μηχανικό:

 1. Κάτοψη του χώρου.
 2. Τοπογραφικό (προαιρετικά).
 3. Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο κτηματολόγιο ή αρχική αίτηση για τη δήλωση αυτού.
 4. Φύλλο συντήρησης λέβητα.
 5. Μελέτη θερμομόνωσης (προαιρετικά).
 

energeiakh apodosh

 pea1